Polisi Preifatrwydd

Cartref > Polisi Preifatrwydd

POLISI PREIFATRWYDD A GDPR

Yn unol â’r Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data (GDPR), mae Eiddo Cyf wedi rhoi’r polisi preifatrwydd hwn ar waith i’ch hysbysu chi, ein cwsmer, am y mathau o ddata rydym yn ei brosesu amdanoch . O fewn y polisi hwn rydym hefyd wedi cynnwys y rhesymau dros brosesu eich data, y sail gyfreithiol sy’n ein caniatáu ni i’w brosesu, am ba hyd rydym yn cadw eich data a’ch hawliau ynglŷn â’ch data. Bydd yr hysbysiad hwn yn berthnasol i gwsmeriaid blaenorol a phresennol.

EGWYDDORION DIOGELU DATA.

Dan GDPR, rhaid i’r data personol a gedwir gennym ni ddilyn yr egwyddorion craidd hyn.
1. Mae’r prosesu yn dryloyw, teg a chyfreithlon.
2. Defnyddir y data a gesglir at ddibenion dilys a phenodol.
3. Mae’r data a gesglir yn berthnasol ac yn gyfyngedig i’r hyn sy’n ofynnol i’r diben prosesu.
4. Caiff data ei ddiweddaru a’i gywiro lle bo angen cyn gynted â phosib.
5. Caiff data ei brosesu mewn modd sy'n sicrhau diogelwch priodol y data personol, gan gynnwys diogelwch yn erbyn prosesu anawdurdodedig neu anghyfreithlon ac yn erbyn colled ddamweiniol, dinistr neu ddifrod, gan ddefnyddio mesurau technegol neu sefydliadol priodol.
6. Y cydymffurfir â’r gweithdrefnau GDPR er mwyn trosglwyddo data personol yn rhyngwladol.

DATA A GEDWIR.

1. Bydd Eiddo Cyf yn cadw gwahanol fathau o ddata er mwyn prosesu gwybodaeth a chynnal busnes mewn modd effeithlon a chyfreithiol.
2. Yn benodol, rydym yn cadw eich enw, cyfeiriad, rhif ffôn a chyfeiriad e-bost.
3. Byddwn yn cadw dogfennau ffotograffig a neu wedi’u llungopïo, megis pasbort, trwydded yrru,datganiadau banc a datganiadau treth gyngor yn unol â’r Rheoliad Gwyngalchu Arian 2003 a’r Ddeddf Enillion Troseddau 2002.
4. Byddwn ar adegau yn gofyn am eich manylion incwm er mwyn cynnal asesiad fforddiadwyedd ar gyfer eiddo rhent.
5. Caiff eich data ei gasglu ar wahanol gyfnodau, a’i gadw mewn ffeiliau diogel a neu ar system TG y cwmni.

SAIL GYFREITHIOL DROS BROSESU DATA.

1. Busnes i fusnes a chyswllt cwsmer.
2. Dibenion gwybodaeth marchnata.
3. Caiff eich data ei brosesu er mwyn cydymffurfio â GDPR a’i gadw am gyhyd ag sy’n gyfreithiol ofynnol neu hyd nes na fydd ei angen mwyach.

RHANNU DATA.

1. Bydd gweithwyr Eiddo Cyf sy’n gyfrifol am brosesu eich data yn cydymffurfio â chanllawiau GDPR. Mae bob gweithiwr wedi’i hysbysu am weithdrefnau gofynnol GDPR i gynnal eu gofynion busnes dyddiol.
2. Gyda’ch caniatâd chi, efallai y byddwn yn rhannu eich data â phartïon eraill er mwyn hwyluso dyfynbrisiau neu fynediad. Yn benodol, byddai hyn yn cynnwys gwasanaethau ariannol, syrfewyr a chyfreithwyr. Efallai bydd rhesymau eraill dros rannu data er mwyn cydymffurfio â rhwymedigaethau cyfreithiol a roir ger ein bron. Rhaid i’r trydydd parti sicrhau nad oes bygythiad i’r data a ddarparwyd ac felly rhaid rhoi mesurau technegol a threfniadol ar waith er mwyn sicrhau diogelwch eich data o dan GDPR.
3. Nid ydym yn rhannu eich data â chyrff y tu allan i’r Ardal Economaidd Ewropeaidd.

DIOGELU EICH DATA.

Mae Eiddo Cyf yn ymwybodol o’r gofynion o dan GDPR er mwyn sicrhau bod eich data wedi’i ddiogelu rhag colled ddamweiniol, datgeliad, dinistr neu gamdriniaeth. Mae prosesau wedi’u rhoi ar waith i amddiffyn rhag hyn.

CYFNOD CADW DATA.

Byddwn yn cadw eich data am gyhyd ag sydd ei angen arnom i gynnal busnes gyda chi neu gyhyd y byddwch yn caniatáu i ni gadw eich data. Mae rhai cyfnodau cadw data wedi’u pennu yn ôl y Gyfraith a gallant amrywio’n dibynnu ar pam mae angen eich data arnom ac am y rheswm hwnnw efallai na fyddwn yn gallu dileu eich data.

EICH HAWLIAU FEL GWRTHRYCH DATA.

Eich hawliau i’r data sydd gan Eiddo Cyf amdanoch.

1. I ofyn am gopi o’r wybodaeth sydd gennym amdanoch.
2. I ofyn ein bod yn cywiro unrhyw anghywirdebau mewn data sydd gennym amdanoch yn brydlon.
3. I ofyn ein bod yn dileu unrhyw ddata sydd gennym amdanoch. Mewn rhai amgylchiadau efallai na fydd hyn yn bosib gan ei fod yn syrthio y tu hwnt i’r Gyfraith a gofynion cyrff proffesiynol.
4. Yr hawl i drosglwyddo data rydym yn ei gadw amdanoch i barti arall.
5. Yr hawl i wrthwynebu i ddata’n cael ei gynnwys.

GWEITHDREFN GWYNION.

Os credwch fod Eiddo Cyf wedi torri eich hawliau data mewn unrhyw ffordd mae modd i chi drafod hynny â Mr Rhys Jones, ein swyddog cydymffurfio penodedig, drwy ffonio 01407 761403.
Os ydych yn dymuno codi hyn yn uniongyrchol gyda’r Comisiynydd Gwybodaeth cysylltwch â’r Information Commissioner's Office, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire, SK9 5AF. Rhif ffôn 0303 123 1113.
Cedwir yr holl ddata yn unol â gofynion HMRC, AML ac ICO