Gwerthu

Cartref > Gwerthu

Cwestiynau Cyffredinol

  • Mae’r rhan fwyaf o brisiadau eiddo ar-lein yn seiliedig ar ddata gan Gofrestrfa Tir EF a gasglwyd o drafodion gwirioneddol. Mae nhw’n defnyddio’r data hwn i amcangyfrif gwerth eich cartref yn seiliedig ar leoliad, maint (nifer yr ystafelloedd gwely ac ati) ac amodau’r farchnad ar hyn o bryd ond ni allant ystyried y tu mewn i’ch eiddo na maint y plot (h.y. maint eich gardd/dreif ). Felly ni fydd gwerthusiad ar-lein yn ymwybodol o unrhyw welliannau neu addasiadau y gallech fod wedi'u gwneud. Er enghraifft, os ydych wedi gosod ystafell ymolchi neu gegin newydd, sy’n debygol o ychwanegu gwerth sylweddol at eich eiddo, ni fyddai hynny’n cael ei ystyried. Byddem yn argymell yn gryf eich bod yn gofyn i asiant lleol ymweld â'ch cartref a pharatoi gwerthusiad manylach.
  • Yn gyntaf bydd angen i chi gysylltu â'ch asiant eiddo leol a gofyn am werthusiad marchnata. Sylwer nad yw gwerthusiad marchnata yn brisiad ond yn ffigwr dangosol i'w gynnig ar y farchnad agored. Bydd yr asiant yn archwilio eich eiddo ac yn rhoi ffigwr priodol i chi ei ddatgelu. Bydd yr asiant hefyd yn rhoi amcan-ffi asiantaeth addas i chi. Yn y rhan fwyaf o achosion bydd y ffi sy'n daladwy ar sail dim gwerthiant, dim ffi. Byddwch yn ofalus o ffioedd ymlaen llaw neu ffioedd gohiriedig gan fod hyn yn cael gwared ar y cymhelliant o gael y pris gorau posibl ar gyfer eich cartref. Byddwch hefyd yn ofalus wrth arwyddo cytundeb sy'n eich rhwymo i orfod talu ffi am ddod allan o'r cytundeb os byddwch yn penderfynu peidio â gwerthu eich eiddo neu os nad ydych yn hapus gyda'ch asiantaeth dan gontract.

  • Os ydych yn hapus gyda’r cyngor a roddwyd i chi, bydd angen i chi arwyddo cytundeb asiantaeth, ffurflen gwybodaeth eiddo (yn cyfeirio at gwestiynau am eich eiddo) yn ogystal â thystysgrif ddilysu (datganiad yn cadarnhau bod y manylion yn y manylion marchnata yn gywir) . Bydd angen i chi hefyd ddarparu prawf adnabod perthnasol i gydymffurfio â'r Rheoliadau Gwyngalchu Arian cyfredol. Cyn y gellir marchnata'r eiddo bydd angen comisiynu a chofrestru Tystysgrif Perfformiad Ynni (EPC) i gydymffurfio a'r ddeddfwriaeth gyfredol.
  • Bydd angen i chi gyfarwyddo cyfreithiwr/trawsgludwr trwyddedig i weithredu ar eich rhan. Fe’ch cynghorir hefyd i ofyn i’ch cyfreithiwr gysylltu â’ch benthyciwr i gadarnhau’r ffigwr adbrynu i sicrhau bod y swm rydych wedi cytuno i’w werthu yn cwmpasu swm y benthyciad sy’n ddyledus, gan gynnwys unrhyw log neu daliadau pellach.
  • Fel gwerthwr, mae’n bwysig cael cyfreithiwr mewn trefn cyn i chi ddechrau’r broses o brynu eiddo. Os nad ydych wedi gwneud hynny, peidiwch â phoeni – gallwch gysylltu â ni a byddwn yn rhoi hwn yn ei le. Mae cyfreithiwr da yn fuddsoddiad doeth i sicrhau bod y symudiad yn mynd rhagddo'n esmwyth ac effeithlon.
  • Mae cyfnewid yn digwydd pan fydd y ddau barti h.y. y prynwr a’r gwerthwr wedi llofnodi’r contractau. Byddai eich cyfreithiwr a chyfreithiwr y prynwr eisoes wedi cytuno ar ddyddiad cwblhau. Oni bai bod yr eiddo wedi'i gyfnewid a'i gwblhau ar yr un pryd bydd angen i'r prynwr dalu blaendal hefyd, fel arfer 10% o'r pris prynu y cytunwyd arno, a fydd yn cael ei drosglwyddo i'ch cyfreithiwr. Dyma'r adeg y daw'r trafodiad yn gyfreithiol-rwym. Bydd yr arian sy'n weddill yn cael ei dalu ar ôl ei gwblhau.
  • Os ydych chi'n prynu eiddo Rhydd-daliad, mae'n golygu bod gennych chi berchnogaeth lawn o'r eiddo nes i chi benderfynu gwerthu. Ystad rydd-ddaliol mewn tir yw pan nad oes gan berchennog y tir unrhyw derfyn amser ar ei gyfnod perchnogaeth. Os ydych chi’n prynu eiddo ar les-daliad, mae’n golygu bod gennych chi berchnogaeth rannol a’r hawl i fyw yno am gyfnod penodol yn unig, fel arfer y balans o naill ai 99 neu 125 mlynedd. Fflatiau a fflatiau deulawr yw eiddo lles-daliad yn gyffredinol, fodd bynnag, mae nifer yr achosion o dai ar les-daliad yn cynyddu. Mae hefyd yn bwysig nodi bod gwerth lles-daliad yn gostwng gydag amser, ond fel arfer gallwch chi ymestyn eich lles-daliad neu brynu un newydd. Fodd bynnag, bydd y pris i adnewyddu lles-daliad yn cynyddu wrth i'r tymor sy'n weddill (nifer y blynyddoedd ar ôl) ostwng, a all fod yn gostus os na fyddwch yn derbyn y cyngor cywir.