Gwasanaeth Rheoli

Cartref > Gwasanaeth Rheoli

Gwasanaeth Gosod yn unig

Mae'r gwasasnaeth yma ym berffaith i chi os oes gennych brofiad o ddelio gyda tenantiaid, problemau cynnal chadw a'ch bod yn byw yn lleol

 • Marchnataeth lawn a chofnod o'r eiddo
 • Defnyddio Onthemarket.com, Zoopla yn ogystal a'n gwefan ni
 • Darparu Tystysgrif Perfformiad Ynni lle bo angen
 • Sicrhau fod pob cynnigwr yn cyfateb i'ch meini prawf personol chi
 • Ymweliadau gyda staff
 • Cymryd ceisiadau, tystlythyrau a gwiriadau credyd gan ymgeiswyr
 • Trefnu gwaith papur tenantiaeth a threfniadau symud i mewn
 • Darparu Tystysgrifau Diogelwch Nwy, Tystysgrifau Cyflwr Gosod Trydanol a PAT Testing lle bo angen am gost ychwanegol
 • Cofrestru'r blaendal gyda chwmni Deposit Protection Service a darparu'r gwaith papur cyn cyflwyno'r blaendal
 • Darparu goriadau a'ch manylion cyswllt chi i'r tenant
 • Darparu datganiad ar gyfer y mis cyntaf o rent gan gynnwys y gostyngiadau pwrpasol

Gwasanaeth Rheoli Rent

Mae'r gwasasnaeth yma ym berffaith i chi os nad oes gennych brofiad fel landlord, yn fyr o amser a/neu ddim yn byw yn lleol.

Yn ychwnegol i bopeth sydd i'w gynnig yn y Gwasanaeth Gosod yn Unig, byddwch hefyd yn manteisio o gael: 

 • Cwblhau rhestr eiddo ac adroddiad cyflwr cyn cychwyn tenantiaeth
 • Cysylltu â chwmniau cyfleusterau nwy, trydan, dwr a threth y cyngor i roi gwybod am fanylion tenantiaid newydd ar ôl symud i mewn (lle caniateir)
 • Casglu rhent misol a dilyniant os nad oes taliad ar amser
 • Darparu datganiad misol o daliad rhent, ffioedd ac unrhyw filiau gan gontractwyr
 • Cadw datganiad o unrhyw faterion cynnal a chadw a nodwyd gan y tenantiaid
 • Trefnu i gontractwyr gwblhau gwaith lle bo angen ac ar ôl eich hysbysu chi a chadarnhau côst pwrpasol
 • Arolygiad chwarterol yn eich eiddo gydag adroddiadau yn nodi unrhyw waith cynnal a chadw angenrheidiol
 • Derbyn rhybydd diweddu tenantiaeth a darparu gwybodaeth am sut i ddiweddu tenantiaeth lle bo angen
 • Casglu goriadau a chwblhau adroddiad diwedd tenantiaeth
 • Trefnu unrhyw waith glanhau neu cynnal a chadw angenrheidiol ar ddiwedd tenantiaeth
 • Cyfathrebu gyda'r tenant ynglyn â blaendal a threfnu unrhyw ostyngiad drwy wefan DPS
 • Adolygu rhent ac ail-farchnata'r eiddo a pharatoi ar gyfer ail-gychwyn tenantiaeth yr eiddo

 

Gwasanaeth Diogelu Blaendal

Rydym wedi cofrestru ar gyfer Gwasanaeth Diogelu Blaendal. Os ydych wedi dewis ein Gwasanaeth Rhent yn unig neu ein Gwasanaeth Rheoli Eiddo, byddwn yn cofrestru a chyflyno blaendal i DPS ei gadw yn ystod y denantiaeth fel rhan o'u Cynllun Cadw. Rydym hefyd yn darparu'r dogfennau priodol cyn cychwyn y denantiaeth a'r Ffurflen Wybodaeth Ragnodedig unwaith mae'r blaendal wedi'i dderbyn. Golygai hyn nad yw'r blaendal ar gael i'r tenant landlord na'r asiant dros gyfnod y tenantiaeth. Unwaith y byddwch chi neu ninnau wedi diweddu'r denantiaeth (yn ddibynnol ar y gwasanaeth), gallwn drefnu fod y blaendal yn cael ei ddychwelyd, gan dynnu unrhyw symiau a drafodwyd.

Nodwch fod y DPS yn disgwyl i ni neu chi fod wedi trafod y didyniadau yma gyda'r tenant cyn defnyddio'r gwasanaeth ar-lein gyda'r bwriad o ddod i gytundeb cyn i ni wneud i wneud unrhyw beth. Lle nad yw'n bosibl, mae hyn wedi ei gynnwys yn ein Gwasanaeth Rheoli, ond codir tâl ar gyfradd arwahan am y gwasanaeth Gosod yn Unig yn seiliedig ar yr amser a gymerwyd.

Gwiriad Credyd & Diogelu Rhent

Fel rhan o'r adolygiadau cyn-tenantiaeth a gyflwynir ar y tenant, byddwn yn trosglwyddo i gwmni trydydd parti o'r enw Let Alliance sydd yn cynnig gwasanaeth cyfeirio ac yswiriant. Byddent yn cwblhau cyfeiriadaeth ariannol (yn cadarnhau incwm), geirda gan landlord blaenorol neu presennol, ac yn cwblhau gwiriad credyd ar bob ymgeisydd ar gyfer yr eiddo. 

Ar gyfer landlordiaid Gwasanaeth Rhent yn Unig, rydym yn defnyddio geirda o'r enw Optimum sydd ddim yn cynnwys gwasanaeth Gwarant Rent ond mae'n cynnig gwasanaeth gorfodi allan o'r eiddo pe byddech yn cael problem diffyg rhent ble byddai rhaid i chi orfodi'r tenant o'r eiddo. Bydd angen i chi gysylltu a ni yn syth pe byddech chi'n cael problem o'r fath yn codi.

Er nad ydym yn dymuno i'r problemau hyn ddod i law, mae'n dda clywed ein bod ni yma pe bai unrhyw broblem yn codi.

Yswiriant

Sicrhewch eich bod wedi gwirio gyda cwmni yswiriant cysylltiedig yr eiddo a'u bod ym ymwybodol eich bod a bwriad rhentu'r eiddo. Efallai bydd angen i chi newid i bolisi landlord. Mae polisi landlord ychydig yn wahanol gan iddo ganiatau cyfnod swydd gwag hirach o gymharu ac yswiriant arferol sy'n cynnwys yswiriant trydydd parti. Rydym yn eich hannog i ymchwilio i'r ddau fath o yswiriant yma pan yn gwneud ymoliadau. Os nad yw'r opsiwn yma yn cael ei gynnig gan eich cyflenwyr cyfredol, gallwch eich cyfeirio at Homelet.